Jiné důležité osobní překážky v práci

Jiné důležité osobní překážky v práci

Zaměstnavatel je rovněž povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci, a to nejméně ve stanoveném rozsahu, a ve stanovených případech mu poskytnout rovněž náhradu mzdy/platu.

 

Jiné důležité osobní překážky jsou upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, a to:

 • vyšetření nebo ošetření – pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu při vyšetření nebo ošetření, které nelze provést mimo jeho pracovní dobu, a to v tom zdravotnickém zařízení, které je nejblíže dostupné z místa jeho bydliště nebo pracoviště.
 • pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce – přísluší pracovní volno s náhradou mzdy podle § 103 odst.1 písm. e) zákoníku práce.
 • přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků – pokud v takovém případě nemohl zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště, přísluší mu po dobu nezbytně nutnou pracovní volno bez náhrady mzdy.
 • znemožnění cesty do zaměstnání – pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.
 • svatba – na vlastní svatbu se poskytují dva dny volna, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy přísluší pouze za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne rodiči na jeden den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče.
 • narození dítěte – pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Právo na omluvené pracovní volno bez náhrady mzdy náleží k účasti na porodu.
 • úmrtí – pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny a na další den k účasti na pohřbu (manžel, druh, dítě) nebo na jeden den, popř. další den, pokud zaměstnanec zařizuje pohřeb (rodič, sourozenec, rodič a sourozenec manžela, manžel dítěte nebo sourozence), nebo na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, popř. další den, pokud obstarává pohřeb (prarodič, vnuk, prarodič manžela, jiná osoba, která žila se zaměstnancem v domácnosti).
 • doprovod – pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejvýše jeden den) přísluší k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, pokud byl doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
Náhrada mzdy přísluší, jen pokud se jedná o manžela, druha, dítě, rodiče, prarodiče zaměstnance nebo jeho manželky; jde-li o ostatní rodinné příslušníky, náhrada mzdy se neposkytuje. Dále má zaměstnanec právo na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejvýše šest pracovních dnů v kalendářním roce, při doprovodu zdravotně postiženého dítěte do sociálního nebo školského internátního zařízení a zpět; volno se poskytuje jen jednomu z rodinných příslušníků.
Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne zaměstnanci k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
 • pohřeb spoluzaměstnance – pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se účastí pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel, případně v dohodě s odborovou organizací.
 • přestěhování – nerozlišuje se, zda se zaměstnanec stěhuje v rámci stávající obce nebo do jiné obce, a přísluší mu dva dny volna bez náhrady mzdy; jdeli o stěhování v zájmu zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy.
 • vyhledání nového zaměstnání – pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.
Zejména ujednáním v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise lze rozsah důležitých osobních překážek v práci rozšiřovat nebo stanovovat placení náhrady mzdy tam, kde není předepsána.