Jiné důležité osobní překážky v práci

Pracovní volno při lékařském vyšetření

Mám zdravotní potíže, kvůli kterým musím navštěvovat odborného lékaře, který ale nesídlí v místě mého bydliště. Cesta do nemocnice, ve které lékař pracuje, trvá asi hodinu. Můj nadřízený mě ale odmítá uvolňovat z práce s tím, že si mám najít lékaře v místě bydliště. Má můj nadřízený právo, aby určoval podřízeným, k jakému lékaři mají docházet, resp. místo, kde tento lékař má sídlit?

Pro posouzení uvedené situace je třeba vyjít ze zákoníku práce, který v § 199 zmocňuje vládu k vydání nařízení, ve kterém určí okruh tzv. jiných důležitých osobních překážek zaměstnance v práci, při kterých musí zaměstnavatel v určeném rozsahu omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a v některých případech zaměstnanci také poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Toto nařízení vlády bylo vydáno a vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 509/2006 (nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci). V bodě 1 písm. a) jeho přílohy je uvedeno, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Stačí tedy, pokud zaměstnavateli oznámíte, že musíte absolvovat lékařské vyšetření, že toto vyšetření nelze provést mimo pracovní dobu a že toto vyšetření provede určité zdravotnické zařízení. Dále pak budete mít povinnost zaměstnavateli doložit, že jste vyšetření podstoupil, a to nejčastěji potvrzením, které vystaví lékař.

Zaměstnavatel má v takovém případě povinnost vaši nepřítomnost v práci omluvit. Dále platí, že pokud ošetření poskytuje zařízení, které je nejbližší a je schopno požadované vyšetření provést, náleží za dobu nepřítomnosti v práci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud by vyšetření bylo provedeno v jiném zařízení, zaměstnavatel i tak musí vaši nepřítomnost v práci po dobu nezbytně nutnou omluvit, ale nezaplatí vám náhradu mzdy. To vyplývá z bodu bod 1 písm. b) přílohy citovaného nařízení.