Jiné důležité osobní překážky v práci

Zákaz návštěvy lékaře v pracovní době

Jak je to s návštěvou lékaře v pracovní době? Upravuje to nějak zákoník práce? Je na návštěvu u lékaře časový limit na měsíc? Může mi šéf návštěvu lékaře zakázat?

Zákoník práce toto upravuje v části osmé, §§ 191 - 206. Povinností zaměstnance je především včas zaměstnavatele informovat o překážce v práci a o předpokládané době jejího trvání. Zaměstnanec je povinen překážku v práci prokázat. Vláda stanoví nařízením č. 590/2006 Sb. okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy.
V případě vyšetření nebo ošetření se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
V případě doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření … léčení se poskytne pracovní volno jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.
Zaměstnanec by se měl snažit navštěvovat lékaře mimo pracovní dobu. Na druhou stranu zaměstnavatel nemůže zaměstnanci návštěvu lékaře zakázat.
Nelze ani stanovit limity pro návštěvy zdravotnických zařízení. Pokud tk zaměstnavatel zaměstnancům určuje, kdy mohou a kdy nemohou jít k lékaři, popř. jak dlouhou dobu u něj mohou strávit, pak je jeho jednání v rozporu se zákoníkem práce a nařízením vlády.