Projednáním se rozumí jednání, výměna stanovisek a vysvětlení. Projednání je tedy taková forma spolupráce mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, kdy má zaměstnavatel zákonnou povinnost předložit stanovené nebo dohodnuté okruhy otázek odborové organizaci k posouzení předtím, než ve věci sám rozhodne, za účelem dosažení shody na řešení, které bude přijato.