(§ 108 odst. 7, § 321 a 322 ZP)

Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů (především zákoníku práce), předpisů o zaměstnanosti, vnitřních předpisů a závazků vyplývajících z kolektivních smluv (§ 321 ZP) a právo kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 322 ZP).