Výluka je protipólem stávky ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Rozumí se jí částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem, k němuž může zaměstnavatel přistoupit jako ke krajnímu prostředku při řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy, nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce. Právní úprava výluky je obsažena pouze v zákoně o kolektivním vyjednávání a s ohledem na to, že právo na výluku není obecně garantováno ústavními předpisy, není možné ji uplatnit v jiných případech než podle zákona o kolektivním vyjednávání.