Odbory-online.cz / Bezpečnost a ochrana zdraví / Základní informace / Kontrolní činnost na úseku BOZP

Kontrolní činnost na úseku BOZP

 

Kontrolní činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví vykonávají:
 Státní úřad inspekce práce  v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb.
 
Tímto zákonem je vymezena působnost Státního úřadu inspekce práce viz § 3 zákona:
 
§ 3
 
(1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z
 
a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2) práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,
 
b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
 
c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
 
d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 
e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců 3), zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a),
 
f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi 4).
 
            (2) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování
 
a) kolektivních smluv 5) v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
 
b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce 6a), jestliže zakládají práva zaměstnanců.
 
            (3) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštním právním předpisem 9).[1]
 
K zabezpečení konkrétních úkolů podle stanovených kritérií zpracovává SÚIP roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů, a předloží jej ministerstvu ke schválení. Tento program je neoddělitelnou součástí programu činnosti systému orgánů inspekce práce. V návaznosti na něj zpracovávají své vlastní programy činnosti i Oblastní inspektoráty práce.
Zaměření kontrolních akcí vychází zejména z poznatků z kontrolní činnosti předcházejících období, a to:
 
 • z počtu podnětů a z oblastí, na které poukazovaly a z obsahu, který kontrolní činnost
potvrdila,
 • z vytypovaných oblastí, které nejvíce ztěžují pracovní proces zaměstnanců,
 • z rizikovosti pracovních činností,
 • z rizikovosti strojů a zařízení,
 • z ukazatelů pracovní úrazovosti (počtu úrazů, četnosti úrazů, průměrného procenta pracovní neschopnosti pro úrazy),
 • z opakování pracovních úrazů ze stejných zdrojů a příčin,
 • z rizik ohrožení veřejnosti.[2]
 Český báňský úřad kontroluje, zda hornické organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se
 • zákonem č. 44/1988 Sb.
 • zákonem č. 61/1988 Sb.
 • předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy)
 • a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií)   a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad z dobývacího prostoru           a vydobytých vyhrazených nerostů apod.)
K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou nařizována nezbytná opatření. Pokud se zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem a které nelze ihned odstranit, je nařizováno v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě některých technických zařízení,   a to až do odstranění závad.
 
Krajské hygienické stanice v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., hygienické stanice podle citovaného zákona vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví, tj. v ochraně zdraví populace a jejich skupin. Jsou povinny zabezpečit úkoly podle § 82 citovaného zákona a dalších zvláštních zákonů (např. zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona  č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách apod.). Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní činnost na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce a plnily další odborné úkoly v těchto oblastech ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb.
 
Odborové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění. Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly (více § 322 ZP).
Podle ustanovení § 322, odst. 4) náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát. Na základě smlouvy uzavřené mezi Českomoravskou konfederací odborových svazů a Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovává ČMKOS Souhrnnou zprávu o vyhodnocení kontrolní činnosti podle stanovené osnovy MPSV. Tato zpráva shrnuje poznatky z kontrolní činnosti sdružených odborových svazů v konfederaci.
Obsahuje údaje o poskytovateli, údaje o počtu vykonaných kontrol, poznatků zjištěných kontrolou včetně závažných nedostatků, které by měly prověřit orgány státní správy. Dále údaje o počtu šetřených pracovních úrazů a nemocí z povolání odborovým organem, tak i součinnosti se zaměstnavatelem. Dále se zabývá identifikací zdrojů úrazů v neposlední řadě také popisuje problémy a překážky, na které naráží odborové orgány u zaměstnavatelů při výkonu kontrolní činnosti.
 

 


[1] Zákon 251/2005 Sb., ze dne 3. května 2005 o inspekci práce - § 3
 
[2]Zprávy o činnosti SÚIP najdete na: www.suip.cz